Energie krajiny

Každé místo v krajině má svoji energetickou hodnotu. Specifické vlastnosti však mají takzvaná "energetická místa" (nebo také "místa síly"), protože zde dochází k výměně sil mezi Zemí a vesmírem. Někdy se tyto protiklady přitahují nebo odpuzují, jindy se zde mísí v novou energetickou formu. Z tohoto důvodu lze místa využívat k různým účelům, včetně léčení nebo k práci na duchovním rozvoji člověka. Jinde se však člověk může cítit fyzicky nebo psychicky špatně a nedokáže na takovém místě delší dobu zůstat.

Vybraní kněží, šamani či druidové, zasvěcení do práce s energií krajiny, ji dovedli udržovat, posilovat a používat pro své rody, kmeny a národy. V průběhu věků se měnil charakter lidských kultur i osídlení a s ním také pojetí duchovních věcí. Některá místa a soustavy byly využívány nadále, jiné byly zapomenuty či ponechány svému osudu a změnám, které můžeme nazvat geologickými. Tak postupně docházelo k porušení energetických bodů i celých systémů, což do určité míry ovlivnilo také kvalitu životního prostředí. Jestliže se v dnešních dobách znovu obracíme k energii, kterou nám naše krajina poskytuje a učíme se s ní zacházet, může to znamenat nástup dalšího civilizačního období, který nás již nyní vede k obnově důležitých zdrojů síly. Na některých místech světa dochází k pokusům o rekonstrukci nejen jednotlivých energetických bodů, ale celých systémů, s cílem zlepšit kvalitu obývaného prostoru. Jedním z prostředků, které jsou k tomu užívány, je právě stavba menhirů, kromlechů a dalších megalitických soustav. Tato technika obnovy životních krajinných sil za použití vztyčených kamenů se označuje jako litopunktura.

Krystalické vlastnosti propůjčují kamenům schopnost pracovat s energií, mimo jiné zemskou a kosmickou, které jsou základními složkami síly míst v krajině. Má-li kámen tyto vlastnosti silně vyvinuty, může být sám prvkem tvořícím nebo posilujícím energii místa. Někdy se tento princip ovlivňování energie přirovnává k akupunktuře "těla" Země, ale je to pouze obrazné přirovnání, protože k přetváření energie nedochází v těle planety, ale v kameni samotném, který takto fixuje energetický bod jako zdroj.

Obnova systémů krajinné energie je závislá na obnově původních zdrojů síly, případně doplnění nových tam, kde byly buď zničeny nebo kde je třeba je vytvořit. Tyto energetické systémy v krajině vytvářejí pravidelné obrazce, jejichž strany jsou tvořeny energetickými liniemi (tzv. lay-lines) a vrcholy tvoří energetické body, zdroje síly. Jejich porucha znamená vždy ztrátu funkce bodu, ať už v místě vrcholu nebo po celé délce linie. Podaří-li se rekonstruovat energetický bod, obnoví se zároveň tok energie v lini a celý obrazec (krajinný systém) začne znovu fungovat.

To však bude možné pouze za podmínky, že porozumíme krajině i jejímu celku, krajinnému systému v širších souvislostech. A také že s pokorou nabídneme sami sebe jako prostředníka pro možnou nápravu.