Nové Hrady

Náš výzkum zahrnoval příhraniční oblast Nových Hradů a Horní Stropnice. I v tomto nevelkém úseku Novohradských hor lze najít mnoho zajímavostí. Pojďme se na některé z nich podívat.

Město Nové Hrady se nachází 35 km jihovýchodně od krajského města České Budějovice, při státní hranici s Rakouskem. Do 80. let minulého století bylo zdejší obyvatelstvo omezované podmínkami pohraniční oblasti, většina lidí pracovala v zemědělství, lesnictví či rybářství. Teprve změnou v příhraničí, otevřením hranic, navazováním kontaktů s rakouskými sousedy a volným cestováním po krajině objevilo Novohradsko další (staronové) možnosti své ekonomické i společenské existence.

Oblast Novohradska a především Novohradských hor je prezentována jako turistická destinace se zachovaným přírodním bohatstvím, ve které se postupně rozvíjejí služby cestovního ruchu. Město nové Hrady jsou jedním z ideálních výchozích turistických bodů jak do oblasti Novohradska, tak do části Vitorazska. Na relativně malé ploše nalezneme několik významných kulturně historických památek, mezi které patří zejména hrad, kostel s klášterem, hrobka, kovárna, koželužna, radnice, rezidence, městská brána se zbytky městského opevnění, barokní lékárna, romantické stavby národního přírodního parku Terčino údolí, kapličky, historické domy na náměstí s kašnou a zámecký park. To vše jistě stojí za návštěvu, ať již víkendovou nebo i dlouhodobější, relaxační či aktivnější, poznávací či inspirující.

Město bylo založeno přímo na česko-rakouském pomezí. Zprvu jako strážní bod při vstupu do Českého království, později tu vzniklo důležité panské sídlo, u něhož se rozvinulo městečko s převahou německy mluvícího obyvatelstva. Existence Nových Hradů je doložena listinou z 21. 5. 1279, kde je mezi svědky uveden mimo jiné Ojíř z Nového Hradu, příslušník rodu Vítkovců (známý také jako Ojíř ze Svin), který v letech 1284-1289 zastával úřad nejvyššího komořího království Českého. Počátkem 14.stol. patřilo město pánům z Landštejna. Za vlády Viléma z Landštejna došlo roku 1339 k důležitému doměření a potvrzení hranic mezi panstvím Weitra a Nové Hrady. Po smrti Viléma z Landštejna připadly Nové Hrady jeho synovi Vítkovi. Protože nebyl v té době plnoletý, spojil se se svým bratrem Ojířem, který se díky tomu uváděl jako pán na Nových Hradech. Vítek později svého bratra opustil a rozhodl se roku 1359 prodat město bratrům Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka. Dalšími majiteli se stávají Švamberkové, po nich na delší dobu Buquoyové.

Nejvíce ale změnil Novohradsko rozmach hospodářství. Především pak sklářství proslavené objevením černého skla, hyalitu, a s ním související těžba dřeva. Buquoyové však neopomněli ani ochranu přírody, roku 1838 nařídil hrabě Jiří ochranu Hojnovodského a Žofínského pralesa a dal tak vzniknout dvěma nejstarším přírodním rezervacím v Čechách. Typickým prvkem novohradské krajiny jsou i tzv. klauzy - umělé vodní nádrže budované kvůli plavení dřeva (Zlatá Ktiš, Huťský, Uhlišťský, Mlýnský rybník či Kapelunk a další).

» Hrad
Hrad Nové Hrady byl postaven na ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí a Novohradským potokem zřejmě v první polovině 13. století. Hrad sloužil jako centrum Novohradského panství, jenž patřilo mezi největší rožmberské majetky a také jako důležitý vojenský opěrný bod. V průběhu husitských válek byl hrad vypálen, v roce 1579 se při bouři vzňal od blesku střelný prach uskladněný v mohutné válcové věži, následný výbuch věž rozmetal a poškodil i okolní budovy. Zkázu dokonalo v roce 1590 poměrně silné zemětřesení. Hrad byl těžce poškozen a uvažovalo se dokonce o jeho stržení. Zlikvidovány byly nakonec pouze ruiny mohutného bergfritu a zřejmě také těsně přiléhající palác. Zbytek hradního areálu byl opraven a nově opevněn. Během stavovského povstání (1618-1620) byl hrad obléhán císařskými, nejprve generálem Dampierrem a v červnu 1619 generálem Buquoyem, který také hrad dobyl. Jeho zanedlouho ovdovělá manželka Marie Magdalena z Biglia nechala na novohradském náměstí na místě panských domů vybudovat pohodlnou rezidenci. Zde Buquoyové sídlili až do počátku 19. století, kdy byl postaven nový empírový zámek na severní straně města.

Ke hradu a městu se váže několik zajímavých pověstí, legend a příběhů. Přečíst si je můžeme např. na internetových stránkách hradu či města. Kdo ví, možná i tady platí, že na každém šprochu je pravdy trochu...

Nové Hrady Nové Hrady Nové Hrady Nové Hrady

» Novohradská kovárna
Citlivě zrekonstruovanou kulturní památku, kovárnu v centru Nových Hradů, najdeme cestou z náměstí na hrad. Od roku 2002 ji má v pronájmu Daniel Černý, který zde pořádá různé akce pro veřejnost. V letních měsících zde návštěvníci najdou malou výstavku tradičních kovářských výrobků a rovněž zde mohou pozorovat kováře při práci. V neposlední řadě si mohou zhotovit i vlastní výrobek, vyzkoušet svou zručnost a získat bližší představu o tom, co toto řemeslo obnáší. Pomoc a odbornou radu jim při tom poskytne zkušený kovář.

Novohradská kovárna představuje velmi cenný příklad kovářské živnosti, založené v roce 1719 kovářem Ferdinandem Grössingerem. Jedná se o přízemní budovu se sedlovou střechou pokrytou šindelem. Jak bylo v té době běžné, patřilo k ní i malé hospodářské zázemí. Řemeslo přecházelo v této rodině z otce na syna po několik generací. Ještě v roce 1879 zde byl zmiňován August Grössinger jako podkovář a ranhojič. Později sloužila kovárna pouze k bydlení. Posledním majitelem byl malíř pan Karba, jehož tvorba byla inspirována krajinou Novohradska. V roce 2000 ji koupilo město Nové Hrady a provedlo její celkovou rekonstrukci. Dnes se řadí mezi významné turistické cíle Nových Hradů.

V objektu je možno vidět plně funkční historickou kovárnu, sbírku kovářského nářadí i tradiční výrobky. Za pozornost stojí i obytný interiér, který přibližuje způsob života v 19.stol. Kovárna je přístupna od června do září, denně mimo pondělí.

My jsme při naší návštěvě kovárny zjistili nejenom to, že se prý jedná o poslední kovárnu v Evropě, která ještě používá výheň na měchy, ale také to, že kovárna nese otisky energií dřívějších obyvatel, stejně jako drobných domácích pomocníčků, kteří dříve bývali součástí každého podobného hospodářství. Návštěvu kovárny každopádně doporučujeme, už jen pro její historickou, citlivě obnovenou hodnotu.

» Kavárna Kousek
V těsném sousedství hradu se nachází příjemná rodinná kavárna, která nás zaujala nejen svými dobrotami, ale také několika opracovanými kameny, které podle majitele mají zajímavou historii. Některé z nich jsou svezeny z blízkého okolí, další bývaly součástí např. i sakrálních staveb.

Pro více informací můžete zavítat na tyto stránky:
» www.novehrady.cz
» www.kicnovehrady.cz
» www.hrad-novehrady.eu

GPS: 48°47'20.762"N, 14°46'28.747"E

Poslední aktualizace:  září 2010